Lịch bay dự kiến

21/05/2018

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
VJ206 SGN - TBB 06:50 - 07:50
VJ207 TBB - SGN 08:25 - 09:25
VJ449 HAN - TBB 07:15 - 08:55
VJ448 TBB - HAN 09:30 - 11:10
BL328 SGN - TBB 15:00 - 16:10
BL329 TBB - SGN 16:45 - 17:55

22/05/2018

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
VJ206 SGN - TBB 06:50 - 07:50
VJ207 TBB - SGN 08:25 - 09:25
VJ449 HAN - TBB 07:15 - 08:55
VJ448 TBB - HAN 09:30 - 11:10
VN1651 HAN - TBB 11:05 - 12:45
VN1650 TBB - HAN 13:30 - 15:10

23/05/2018

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
VJ206 SGN - TBB 06:50 - 07:50
VJ207 TBB - SGN 08:25 - 09:25
VJ449 HAN - TBB 07:15 - 08:55
VJ448 TBB - HAN 09:30 - 11:10
BL328 SGN - TBB 15:00 - 16:10
BL329 TBB - SGN 16:45 - 17:55

24/05/2018

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
VJ206 SGN - TBB 06:50 - 07:50
VJ207 TBB - SGN 08:25 - 09:25
VJ449 HAN - TBB 07:15 - 08:55
VJ448 TBB - HAN 09:30 - 11:10
VN1651 HAN - TBB 11:05 - 12:45
VN1650 TBB - HAN 13:30 - 15:10
BL328 SGN - TBB 15:00 - 16:10
BL329 TBB - SGN 16:45 - 17:55

25/05/2018

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
VJ206 SGN - TBB 06:50 - 07:50
VJ207 TBB - SGN 08:25 - 09:25
VJ449 HAN - TBB 07:15 - 08:55
VJ448 TBB - HAN 09:30 - 11:10
VN1651 HAN - TBB 11:05 - 12:45
VN1650 TBB - HAN 13:30 - 15:10
BL328 SGN - TBB 15:00 - 16:10
BL329 TBB - SGN 16:45 - 17:55

26/05/2018

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
BL328 SGN - TBB 05:40 - 06:50
BL329 TBB - SGN 07:25 - 08:35
VJ206 SGN - TBB 06:50 - 07:50
VJ207 TBB - SGN 08:25 - 09:25
VJ449 HAN - TBB 07:15 - 08:55
VJ448 TBB - HAN 09:30 - 11:10

27/05/2018

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
VJ206 SGN - TBB 06:50 - 07:50
VJ207 TBB - SGN 08:25 - 09:25
VJ449 HAN - TBB 07:15 - 08:55
VJ448 TBB - HAN 09:30 - 11:10
VN1651 HAN - TBB 11:05 - 12:45
VN1650 TBB - HAN 13:30 - 15:10
BL328 SGN - TBB 15:00 - 16:10
BL329 TBB - SGN 16:45 - 17:55

 

Thư viện hình ảnh

 

Hệ Thống cảng hàng không

 

Lịch bay dự kiến

 

HỘP THƯ GÓP Ý