Lịch bay dự kiến

24/04/2017

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
BL326 SGN - TBB 05:55 - 07:05
BL327 TBB - SGN 07:40 - 08:50
VJ206 SGN - TBB 07:35 - 08:35
VJ207 TBB - SGN 09:05 - 10:05

25/04/2017

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
BL326 SGN - TBB 05:55 - 07:05
BL327 TBB - SGN 07:40 - 08:50
VJ206 SGN - TBB 07:35 - 08:35
VJ207 TBB - SGN 09:05 - 10:05
BL217 HAN - TBB 10:45 - 12:35
BL218 TBB - HAN 13:10 - 15:00
VJ449 HAN - TBB 12:20 - 14:00
VJ448 TBB - HAN 14:35 - 16:15

26/04/2017

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
BL326 SGN - TBB 05:55 - 07:05
BL327 TBB - SGN 07:40 - 08:50
VJ206 SGN - TBB 07:35 - 08:35
VJ207 TBB - SGN 09:05 - 10:05

27/04/2017

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
BL326 SGN - TBB 05:55 - 07:05
BL327 TBB - SGN 07:40 - 08:50
VJ206 SGN - TBB 07:35 - 08:35
VJ207 TBB - SGN 09:05 - 10:05
BL217 HAN - TBB 12:00 - 13:50 đổi khb
BL218 TBB - HAN 14:25 - 16:15 đổi khb
VJ449 HAN - TBB 12:20 - 14:00
VJ448 TBB - HAN 14:35 - 16:15

28/04/2017

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
VJ206 SGN - TBB 07:35 - 08:35
VJ207 TBB - SGN 09:05 - 08:50
BL326 SGN - TBB 11:20 - 12:30 đổi khb
BL327 TBB - SGN 13:05 - 14:15 đổi khb

29/04/2017

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
BL326 SGN - TBB 05:55 - 07:05
BL327 TBB - SGN 07:40 - 08:50
VJ206 SGN - TBB 07:35 - 08:35
VJ207 TBB - SGN 09:05 - 10:05
BL217 HAN - TBB 10:45 - 12:35
BL218 TBB - HAN 13:10 - 15:00
VJ449 HAN - TBB 12:20 - 14:00
VJ448 TBB - HAN 14:35 - 16:15

30/04/2017

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
BL326 SGN - TBB 05:55 - 07:05
BL327 TBB - SGN 07:40 - 08:50
VJ206 SGN - TBB 07:35 - 08:35
VJ207 TBB - SGN 09:05 - 10:05
VJ449 HAN - TBB 12:20 - 14:00
VJ448 TBB - HAN 14:35 - 16:15

 

Thư viện hình ảnh

 

Hệ Thống cảng hàng không

 

Lịch bay dự kiến

 

HỘP THƯ GÓP Ý