Lịch bay dự kiến

19/03/2018

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
VJ206 SGN - TBB 06:15 - 07:15
VJ207 TBB - SGN 07:50 - 08:50
VJ449 HAN - TBB 07:15 - 08:55
VJ448 TBB - HAN 09:25 - 11:05
BL324 SGN - TBB 15:00 - 16:10
BL325 TBB - SGN 16:50 - 18:00

20/03/2018

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
VJ206 SGN - TBB 06:15 - 07:15
VJ207 TBB - SGN 07:50 - 08:50
VN1651 HAN - TBB 11:30 - 13:15
VN1650 TBB - HAN 14:00 - 15:15
BL324 SGN - TBB 15:00 - 16:10
BL325 TBB - SGN 16:50 - 18:00

21/03/2018

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
VJ206 SGN - TBB 06:15 - 07:15
VJ207 TBB - SGN 07:50 - 08:50
VJ449 HAN - TBB 07:15 - 08:55
VJ448 TBB - HAN 09:25 - 11:05
BL324 SGN - TBB 15:00 - 16:10
BL325 TBB - SGN 16:50 - 18:00

22/03/2018

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
VJ206 SGN - TBB 06:15 - 07:15
VJ207 TBB - SGN 07:50 - 08:50
VN1651 HAN - TBB 11:30 - 13:15
VN1650 TBB - HAN 14:00 - 15:15
BL324 SGN - TBB 15:00 - 16:10
BL325 TBB - SGN 16:50 - 18:00

23/03/2018

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
VJ206 SGN - TBB 06:15 - 07:15
VJ207 TBB - SGN 07:50 - 08:50
VJ449 HAN - TBB 07:15 - 08:55
VJ448 TBB - HAN 09:25 - 11:05
VN1651 HAN - TBB 11:30 - 13:15
VN1650 TBB - HAN 14:00 - 15:15
BL324 SGN - TBB 15:00 - 16:10
BL325 TBB - SGN 16:50 - 18:00

24/03/2018

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
VJ206 SGN - TBB 06:15 - 07:15
VJ207 TBB - SGN 07:50 - 08:50
BL324 SGN - TBB 15:00 - 16:10
BL325 TBB - SGN 16:50 - 18:00

25/03/2018

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
VJ206 SGN - TBB 07:00 - 08:00
VJ207 TBB - SGN 08:35 - 09:35
VJ449 HAN - TBB 07:15 - 08:55
VJ448 TBB - HAN 09:25 - 11:05
VN1651 HAN - TBB 11:30 - 13:15
VN1650 TBB - HAN 14:00 - 15:15
BL324 SGN - TBB 15:15 - 16:25
BL325 TBB - SGN 17:00 - 18:10

 

Thư viện hình ảnh

 

Hệ Thống cảng hàng không

 

Lịch bay dự kiến

 

HỘP THƯ GÓP Ý